Advokátska kancelária poskytuje právne služby fyzickým i právnickým osobám.
Advokát poskytuje právne služby za odmenu. Advokát popri nároku na odmenu má nárok aj na náhradu hotových výdavkov a na náhradu za stratu času.
Hodnoty našej advokátskej kancelárie sa odzrkadľujú aj pri vyčíslení odmeny za poskytnuté právne služby, ktorých odmenu dojednávame v prvom rade s klientmi na základe dohody.
V prípade, ak nedôjde k dohode, na určenie odmeny sa použijú ustanovenia o tarifnej odmene v zmysle Vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb, ktorá sa stanoví podľa tarifnej hodnoty veci alebo druhu veci, alebo práva a podľa počtu úkonov právnej služby, ktoré advokát vo veci vykonal.

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať aj prostredníctvom kontaktného formulára nachádzajúceho sa na úvodnej strane.