Informácie v zmysle § 6 zákona č. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu

Obchodné meno: Advokátska kancelária JUDr. Veronika Bočejová Caletková, s.r.o.
IČO: 53 443 071
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo: Námestie slobody 73, 024 01 Kysucké Nové Mesto
Kontakt: +421 917 497 819; advokatbocejova@gmail.com
Registrácia spoločnosti: obchodný register Okresného súdu Žilina; Oddiel: Sro; Vložka č.75988/L
Registrácia advokáta: zoznam advokátov vedený Slovenskou advokátskou komorou, pod č. 8102 (JUDr. Veronika Bočejová Caletková – spoločník a konateľ)
Udelenie oprávnenia: Slovenská advokátska komora
Členstvo v profesijnej organizácií: Slovenská advokátska komora
Akademický titul: spoločník a konateľ Veronika Bočejová Caletková má udelený titul JUDr. (iuris utriusque doctor)
Všeobecné podmienky poskytovania služby: poskytovanie právnych služieb sa riadi všeobecne záväznými právnymi predpismi, predovšetkým zákonom č. 586/2003 Z. z. o advokácií a vnútornými predpismi Slovenskej advokátskej komory.
Cena služieb: o výške odmeny advokát informuje pred uzavretím zmluvy o poskytovaní právnych služieb. Výška odmeny advokáta môže byť určená na základe dohody medzi advokátom a jeho klientom ako zmluvná odmena alebo sa určí ako tarifná odmena podľa vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb.
Poistenie: Advokátska kancelária je poistená pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú v súvislosti s výkonom advokácie do sumy 1 500 000,- € v poisťovni KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance group, so sídlom Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava, Slovenská republika.
Sťažnosti alebo reklamácie: možno podať osobne v mieste sídla advokátskej kancelárie alebo písomne na adresu sídla advokátskej kancelárie. Sťažnosť možno podať aj Slovenskej advokátskej komore, Kolárska 4, 813 42 Bratislava